Pravo na pristup  informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Ekonomsko-birotehnička i trgovačka  škola Zadar ostvaruje  se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup  informacijama  („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.)

  • Službenica za informiranje: Zdenka Sršen-Juričević, dipl.oec.
  • e-mail:  zsjuricevic@gmail.com
  • mob: 098/413-686

 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog  ili pisanog zahtjeva:

 

  • na adresu Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, 23000 Zadar, A.G.Matoša 40,
  • elektroničkom poštom na: zsjuricevic@gmail.com,
  • usmeno na broj telefona: 098/413-686,
  • ili osobno u Ekonomsko-birotehničku i trgovačku školu Zadar.

 

Ako se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona sastavit će se službena bilješka, a ako se podnosi putem elektroničke pošte smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev se podnosi popunjavanjem  obrasca  koji možete preuzeti 

.

 

 

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade određena je sukladno  kriterijima iz članka 19. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

OBRASCI