PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

Na temelju članka 58. st.2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08) i članka 109. Statuta Škole, Školski odbor Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar,  na sjednici održanoj 26. siječnja 2009., donosi

P R A V I L N I K
o kućnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se pravila i obveze ponašanja radnika i učenika u školskoj ustanovi (unutarnjem i vanjskom prostoru), pravila međusobnih odnosa učenika, učenika i radnika, radno vrijeme, pravila  sigurnosti i zaštite od društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije i nasilja, te način postupanja  prema imovini u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi ( u daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.
Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 3.
S odredbama ovog pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje.
Jedan primjerak ovog pravilnika ističe se na vidljivom mjestu.

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Članak 4.
Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole.

Članak 5.
U prostoru  Škole zabranjeno je:
– pušenje
– nošenje oružja
– pisanje po zidovima i inventaru škole (školskim klupama i stolicama..)
– bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
– unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
– unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
– igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
– unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

Članak 6.
Dužnost je  radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobrog gospodara.

Članak 7.
Radnici Škole moraju se  racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.
Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti dežurnom nastavniku, voditelju ili tajniku.

Članak 8.
Radnici i učenici škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

Članak 9.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

III. RADNO VRIJEME

Članak 10.
Radno vrijeme Škole je od 7,00 do 14,00 sati prijepodne i od 14,00 do 21,00 sat poslijepodne.
Nastava u jutarnjoj smjeni počinje u 8,00 i traje do 13,45 sati, a u poslijepodnevnoj smjeni od 14,00 do 19,45 sati.

Članak 11.
Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.
Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 12.
Ako profesor ne dođe na sat 10 minuta nakon početka sata, predsjednik ili dežurni učenik (redar) dužan je doći kod voditelja po upute.

Članak 13.
Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole i njihovih ureda.

Članak 14.
Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.

IV. UČENICI

Članak 15.
Učenici mogu boraviti u školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada. Učenik je dužan doći u Školu 10 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 10 minuta nakon završetka školskih obveza.

Članak 16.
Učenik je dužan:
–    kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje,
–    dati prednost prolaza nastavnicima i ostalim radnicima Škole pri ulazu u školu i hodnicima Škole
–    održavati čistima i urednima prostore Škole,
–    dolaziti u Školu uredan i primjereno odjeven (djevojke: pokrivenih ramena, grudi i trbuha, ne prekratkim suknjama, dečki: pokrivenih ramena i u hlačama do ispod koljena, nošenje kape u školi nije dozvoljeno)
–    uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Škole.

Članak 17.
Na znak za početak nastavne učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.
Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.
U kabinet učenici ulaze zajedno s nastavnikom.

Članak 18.
Na nastavi učenik ne smije koristiti mobitel, isti treba biti isključen i ne smije se držati na klupi.
Tijekom nastave učenici se ne smiju dovikivati, prepirati i šetati po razredu.

Članak 19.
Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.
Ako trebaju nastavnika, s njim mogu razgovarati u hodniku ili u nekom od kabineta Škole.

Članak 20.
Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje
5 minuta, a veliki odmor 20 minuta.
Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati Školu.
Nakon zvona učenici trebaju ući u učionicu, a ne se zadržavati na hodniku.

Članak 21.
Kod napuštanja učionice učenici moraju ponijeti svoje stvari.
Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 22.
U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
Redari:
–    dolaze 10 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika,
–    pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala,
–    čekaju predmetnog nastavnika ispred vrata prije početka sata
–    izvješćuju voditelja o nenazočnosti nastavnika na nastavi,
–    prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike,
–    izvješćuju o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo,
–    nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostalog inventara, te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika ili tajnika.

Članak 23.
Svakog učenika koji se ne pridržava reda za vrijeme odmora, redar je dužan prijaviti dežurnom nastavniku ili razredniku.

Članak 24.
Redare iz članka 22. ovoga Pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

Članak 25.
Knjige posuđene u knjižnici učenik je obavezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti.

Članak 26.
Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim pravilima o odgovornosti za štetu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
Za nanošenje materijalne štete imovini Škole, imovini učenika, nastavnika i radnika, učenik ili učenici za koje se utvrdi da su počinitelji nadoknaditi će štetu.

Članak 27.
Nakon što primijeti ili sazna za nanesenu štetu razrednik je dužan provesti istragu u razredu i pokušati doznati za počinitelja/e  štete.
Ukoliko svi učenici koji su boravili u razredu ili prostoru škole gdje je šteta počinjena decidirano tvrde da je nisu počinili ili da ne znaju za počinitelja, razrednik je dužan problem iznijeti pred Nastavničko vijeće koji će, nakon provedene rasprave, donijeti odluku.

Članak 28.
U svim slučajevima nastanka štete razrednik je dužan izvijestiti roditelje na roditeljskom sastanku i obavijestiti ih o iznosu i načinu nadoknade štete.
Ravnatelj je na isti način o istom dužan obavijestiti vijeće roditelja i vijeće učenika.

V. DEŽURSTVA

Članak 29.
U školi za vrijeme rada dežuraju nastavnici i učenici.
Na porti Škole dežura za to zaduženi radnik.
Raspored i obveze dežurnih nastavnika određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika voditelj.
Raspored dežurstva objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Članak 30.
Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.
Dežurni nastavnik pazi na red i ponašanje učenika za vrijeme njihovog boravka u Školi, a posebno za vrijeme trajanja velikog i malih odmora.
Dežurni nastavnik dolazi u školu 10 minuta prije početka nastave, dočekuje učenike, upućuje ih u učionice, a nakon završetka nastave ispraća ih iz Škole.

Članak 31.
Dežurni učenik:
–    daje potrebne obavijesti strankama
–    pomaže voditelju u radu
–    nosi oglasnu knjigu

VI. KRŠENJE KUĆNOG REDA

Članak 32.
Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.
Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.
Predmetni nastavnik dužan je voditi osobnu evidenciju o nemaru i prekršajima učenika na satu, te o tome obavijestiti razrednika
Učeniku koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, mogu se izreći pedagoške mjere  prema odredbama Statuta Škole.
Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši kućni red voditelj ili dežurni nastavnik udaljit će iz prostora Škole.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 27. siječnja 2009. godine.

Klasa:602-03/09-01-4
Urbroj:2198-1-56-09-1
Zadar, 26. siječnja 2009.

Predsjednica Školskog odbora:
Vesna Ramljak, prof.