Etwinning

EPAS-logo-1

1434006659_ampeu-logo-hr
1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos


 

Vremenska prognoza
ZADAR VRIJEME
ETIČKI KODEKS ŠKOLE

Etički kodeks je dokument kojim se propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i  ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djelatnosti u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi.


Na temelju članaka 58. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08) i članka 109. Statuta škole, Školski odbor Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, na sjednici održanoj  26. siječnja 2009., donosi

 

ETIČKI  KODEKS

NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ZADAR

 

U cilju ostvarenja, očuvanja i razvoja kvalitetnih međuljudskih odnosa, pozitivnih rezultata u procesu obrazovanja i prijenosa znanja te radi izgradnje, čuvanja i daljnjeg razvoja kolektivnog ugleda škole te osobnog ugleda svih njenih radnika i učenika, Školski odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem donosi  Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti  kao obvezujući dokument o normama ponašanja u Ekonomskoj – birotehničkoj i trgovačkoj školi (u daljnjem tekstu: Škola)

I. Svrha Etičkog kodeksa

Svrha je Etičkoga kodeksa utvrditi opće etičke smjernice i postupke vezane uz njih, upozoriti na dužnosti i obveze te promicati etičke vrijednosti specifične za djelatnost Škole u najširem smislu. Promicanje etičkih vrijednosti i etičkoga ponašanja u ovom kodeksu – obveza je svih radnika škole, učenika, roditelja i ostalih zainteresiranih osoba – korisnika usluga škole.
Svi učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad škole bit će upoznati s etičkim kodeksom i pravilima ponašanja koja imaju pravo očekivati od radnika škole.
Radnici Škole, učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad škole dužni su, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba ovoga Etičkog kodeksa.

II. Temeljna načela i pravila Etičkoga kodeksa

Načelo ostvarivanja ljudskih prava

 • Škola donošenjem i provođenjem Etičkog kodeksa osigurava svakom radniku i učeniku i ostalim korisnicima usluga škole ostvarivanje svih ljudskih prava unutar Škole te poštivanje svih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva osobe

 • Svi radnici Škole, učenici i roditelji trebaju biti poštovani kao osobe – u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo. Svim radnicima Škole, učenicima i roditeljima mora biti osigurano pravo na privatnost.

Načelo jednakosti i pravednosti

 • Svaki radnik Škole, učenik i njegov roditelj treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Škola je dužna osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
 • Radnici Škole ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu na etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.

Načelo profesionalnosti

 • Od radnika Škole očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispravno ispunjavaju sve svoje obveze prema učenicima, kolegama, roditeljima i ostalim suradnicima. U svojemu djelovanju radnici Škole slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.

Načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka

 • Svi radnici Škole poštuju sve pravne propise i pravne postupke koji se tiču njihovih obveza kao radnika Škole.
 • Sva sporna pitanja oko tumačenja i primjene načela etičkoga kodeksa radnici rješavaju unutar škole dogovorno.

Načelo međusobnog uvažavanja

 • Radnik Škole poštuje osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob i političku opredijeljenost.

Načelo mirnog suživota u školi

 • Obveza je radnika Škole svojim ponašanjem ostvariti dobro i ugodno radno ozračje u školi.
 • Neprihvatljivo je svako neprimjereno ponašanje (uznemiravanje) prema drugoj osobi, kojemu je cilj povrijediti njezinu osobnost.
 • Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje.

Načelo objektivnosti

 • Radnici Škole i korisnici trebaju težiti objektivnosti i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i objektivnost u radu.
 • Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega radnika Škole treba počivati na kriterijima koji su relevantni za obavljanje djelatnosti ili profesionalne obveze

III. Odnos prema nastavi

 • poznavati profesionalne norme i dužnosti
 • steći i posjedovati sljedeće kompetencije:
 • odgovarajuću stručnu spremu za rad na radnom mjestu na kojem radi
 • pedagoško – psihološko obrazovanje
 • osobine ličnosti (npr. strpljivost, samodisciplina, i sl.)
 • promicati kroz nastavu humane vrijednosti i suvremena znanstvena dostignuća
 • koristiti izvanškolske mogućnosti poučavanja i učenja (terenska nastava, projekti, istraživanja…)
 • koristiti suvremene didaktičke i metodičke strategije u nastavi
 • konstantno i aktivno stručno usavršavanje
 • kvalitetno se pripremati za rad koristeći primarne i sekundarne izvore znanja
 • koristiti suvremenu nastavnu tehnologiju uvažavajući njene metodičke vrijednosti
 • poticati učenike na očuvanje okoliša i poticati ekološku svijest kod učenika
 • aktivno sudjelovati u nastavi i ostalim aktivnostima te osobno pridonositi timskom radu i dinamici.

IV. Odnos prema učenicima

 • Promicati ljudska prava, poticati učenike i njihovo kritičko i argumentirano mišljenje
 • Učenje temeljiti na istraživanjima, pomagati učenicima da učinkovito koriste suvremene izvore, npr. Internet, TV i sl.
 • Poštivati učenikovu osobnost, njihovu čast i dostojanstvo i postupati prema njima pravedno
 • Uvažavati i prihvaćati različite potrebe učenika i podržavati i poticati odnose međusobnog poštivanja i tolerancije
 • Voditi brigu o intelektualnom i moralnom razvoju učenika
 • Objektivno i valjano vrednovati učenička postignuća u cilju poticanja njihova razvoja.

V. Odnos prema kolegama

 • Promicati suradničke odnose, podržavati inovativnost
 • Podržavati timski rad i razmjenu iskustva prilikom poučavanja i učenja
 • Usmjeravati i pomagati mlađim kolegama
 • Voditi brigu o profesionalnom pristupu radu
 • Uvažavati tuđa mišljenja te održavati i poticati odnose međusobnog poštovanja i tolerancije.

VI. Odnos radnika Škole prema sredini u kojoj djeluju i prema korisnicima usluga

 • Moralno se ponašati te odgovorno i profesionalno raditi
 • Uvažavati i poštivati nacionalne, vjerske i kulturne različitosti suradnika i osoba iz šire društvene sredine kako bi zajednički promicali humane odnose i demokratska načela.
 • Argumentirano i točno iznositi činjenice o odgoju i obrazovanju
 • Poticati nenasilno rješavanje problema svih subjekata u procesu rada i djelovanja
 • Korektno predstavljati Školu i osobnim ponašanjem čuvati ugled Škole.
 • Poticati stvaranje pozitivnog stava prema profesiji nastavnika i poslovima ostalih radnika i pri tome biti otvoren za suradnju u sredini u kojoj djeluju.
 • Aktivno sudjelovati u radu svih tijela Škole u koja su imenovani ili izabrani
 • Raditi u skladu sa zakonima i općim moralnim načelima
 • U službenoj se komunikaciji radnici Škole služe hrvatskim jezikom, razumljivim rječnikom i latiničnim pismom. U slučaju međunarodne suradnje ili zbog zahtjeva određenog posla, radnik Škole se u službenoj komunikaciji može služiti i drugim (stranim) jezikom i/ili pismom.
 • U vrijeme rada i obavljanja poslova u Školi i onih u vezi s radom Škole radnici Škole moraju biti primjereno odjeveni, zahtjevima profesije.
 • Odnos radnika Škole prema korisnicima usluga mora biti profesionalan, nepristran i u skladu s pravilima etičkog ponašanja.
 • Podaci o učenicima, roditeljima i drugim korisnicima usluga Škole smatraju se profesionalnom tajnom.

VII. Neprihvatljivo ponašanje radnika Škole

 • omalovažavanje drugih i drugačijih te svaka diskriminacija, bilo na spolnoj, rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj, političkoj ili nekoj drugoj osnovi
 • oštećenje  materijalne imovine Škole namjerno ili grubom nepažnjom
 • nepristojan i nekorektan odnos u komunikaciji te nepoštivanje osobnog i profesionalnog dostojanstva
 • ometanje nastave i ostalih radnih procesa nedovoljnom pripremljenošću, zakašnjavanjem, prijevremenim napuštanjem ili na bilo koji drugi način
 • dolazak na nastavu ili radno mjesto pod utjecajem opijata kao i unošenje alkoholnih pića ili drugih opijata u prostore Škole
 • nepoštivanje pravila Kućnog reda u prostorijama Škole
 • pušenje u prostorima Škole kao i svi ostali postupci onečišćavanja okoliša i ugrožavanja kvalitete zdravoga života
 • predstavljanje tuđeg rada kao svojega
 • neprimjereno oblačenje
 • neovlašteni pristupi i omogućavanje neovlaštenog pristupa resursima računalnog sustava Škole
 • odstupanje od ugovorenih obveza sa Školom
 • svaki drugi postupak koji nije u skladu s normama dobroga odgoja i Kućnim redom te moralnim normama opće prihvaćenim u društvu.

VIII. Korektivne mjere

 • u slučaju nepridržavanja odredbi ovoga Kodeksa primijenit će se odredbe općih akata u Školi.

IX. Upoznavanje radnika s Etičkim kodeksom

 • Ravnatelj Škole, ili po njemu ovlaštena osoba, dužna je sve radnike upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
 • Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa

X. Javnost Etičkog kodeksa

 • Etički se kodeks ističe na vidnom mjestu u Školi.
 • Ovaj Etički kodeks objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.
 • Etički kodeks mora poznavati svaki radnik i učenik Škole.

XI. Stupanje na snagu

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:602-03/09-01-5
Urbroj:2198-1-56-09-1
Zadar, 26. siječnja 2009.

Predsjednica Školskog odbora:
Vesna Ramljak, prof.